Representation of meia.dúzia® at Alimentaria & Horexpo 2013